Liv – död

Projektbeskrivning och genomförande LIV no 8 Anne Hamrin Simonsson

Min inriktning är främst konceptuell textbaserad konst som rör existensiella frågor tolkade både abstrakt och reellt. Jag vill lyfta fram och påminna om basen i vårt liv; miljön och premisserna för överlevande och växande vilket ofta tas för givet. Jag har undersökt begreppet LIV i många år och använder material, teknik och uttryck som jag anser passa bäst i varje fall, idén bestämmer. Jag lägger stor vikt vid val av färgens och materialets laddning som beror på tidigare symbolsammanhang och upplevelser hos betraktaren. Jag vill att mina verk ska vara dubbelbottnade med flera ingångar och få människor att reagera och undra.

I installationen LIV no 8 kan det finnas ingångar och utvecklingsmöjligheter inom till exempel biologi, filosofi, etnologi och religionsvetenskap ; där kan man hämta kunskap och inspiration om myter och riter för liv och död inom sådd, fruktbarhet och dödsriket med gudar inom nordisk, egyptisk och indisk mytologi. Kanske kan man koppla samman det med skapandet av nya ritualer bland nyhedniska grupper. En möjlighet är att bjuda in skolor till workshops där de får ta del av processen i växandet med världsarvet södra Ölands odlingslandskap, ett medeltida odlingslandskap som brukas modernt, som källa med inspiration av seder, traditioner och symboler. Lantbrukaren Susanne Eriksdotter har ”återinfört” Ölandsvetet och gör alla moment på den egna gården i Isgärde som man skulle kunna samarbeta med. I detta projektet tar jag mig an kulturarvet med dåtida och nutida behov för att överleva. Ordet kultur betyder ju bland annat bearbetning, odling och bildning. All mänsklig aktivitet kan läsas in i begreppet – andlig odling, socialt överförda levnadsmönster med ett samspel mellan människor och omgivning. Som motsats till kultur sätts ibland natur eller förvildning.

LIV no 8 Mina bokstäver LIV i form av jordkullar ska höja sig i åkern med växande gröda. Ordet säd är dubbeltydigt, betyder både spannmål och livgivande vätska, vilken får växa i en pågående process från odling till skörd rent fysiskt på LIV – bokstäverna samtidigt som det gestaltar livet metaforiskt och visar livets stadier där både skörhet och styrka finns.

Först formas bokstäverna med fyllnadsjord därefter med harpad matjord via maskinhjälp. Bokstäverna kommer att ha måtten: 20 m längd, 5,5 m bredd och 2 m höjd. Formen av kanterna fasas så att de blir som kullar man kan klättra/gå på med 45 graders lutning. På dem kommer jag att för hand så cirka 22 kg ekologiskt Ölandsvete, som knyter an till platsen. Jordbokstäverna som bekräftar livet i ordet LIV samt i sådden därpå minner även om forntida gravhögar som tornar upp sig på samma sätt fast med motsatt betydelse – död.

Projektbeskrivning och genomförande Bacteria Anne Hamrin Simonsson

Jag jobbar med konceptkonst i olika tekniker och material; det är idén som bestämmer hur presentationen blir. Jag har undersökt temat ”LIV” under många år; först ringade jag in mitt liv, därefter allmänt familjeliv för att under de senaste åren närma mig själva begreppet ”LIV”. Jag har arbetat med frågor som när uppstår/upphör liv, när övergår livet till döden, vad är liv/icke liv eller är det en ständigt pågående process? Jag vill lyfta fram och påminna om basen i vårt liv; miljön och premisserna för överlevande och växande.

Allt går tillbaka till urcellen och liv har förmodligen bara uppstått en gång; det är samma typer av biomolekyler som cirkulerar. Bacteria är en av tre domäner som allt cellbaserat liv på jorden delas in i. Vi människor består av en kombination av 2 bakterier. Bland de tidigaste spåren av liv på jorden är 3,5 miljarder år gamla fossiliserade cyanobakterier (en nyare benämning av blågröna alger). I källvattnet från Sjukällorna i Dröstorp på Öland finns de allra äldsta livsformerna i form av blågröna alger. Blågröna bakterier är det äldsta beviset på LIV. De möjliggjorde starten för livets utveckling på jorden i och med att de producerar syre. Dessutom kan de binda luftens kväve så när algen dör blir den ett naturligt gödningsmedel. Deras pigmentkorn är exakt samma som lever nu. De flesta är encelliga men många bildar kolonier som då ofta omsluts av ett gemensamt gele´hölje. Några arter av bakterier utsöndrar slem som de glider fram på. Slemmet är ett laddat material som är närvarande vid avgörande livssituationer; vid fortplantning (sperma, slempropp), födsel och död. Enligt antikens humoralpatologi är slem en av de fyra hippokratiska kroppsvätskorna.

bacteria I-IV silikonöverdragna modellerade tuggummi/silikon med plastgräs på akrylglas 2016

I objekten har jag gått ner till mikronivå där jag har försökt nå kärnan i tillblivelsens värld och komma ner till ursprunget och där gestalta hur det ser ut i mikrovärlden i form av bakterieliknande ”mikroorganismer”. Jag vill jobba vidare med mina gestaltningar av mikroliv för att finnas i någon form vid platsen Sjukällorna vilket är ett pågående arbete.