Bodil Petersson: Experimentellt Kulturarv, i skärningspunkten mellan konst och kulturarv/arkeologi

Experimentellt kulturarv är ett projektsamarbete som startade vintern 2014–2015 mellan Kulturell Tankesmedja och mig, Bodil Petersson, arkeolog och kulturarvsforskare vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Tillsammans utvecklar vi koncept för att förnya relationen mellan kulturarv och konst, under jämbördiga former, där konstnärer och forskare inspireras av varandra och i samarbete, och där aktiviteterna huvudsakligen pågår bortom universitetets och museernas gränser, i landskapet. Experimentellt kulturarv sökte och fick medel av Ölandskommunerna, landstinget och Linnéuniversitetet för genomförande av ett samverkansprojekt 2016–17, och gruppen sökte även ett tvåårigt forskningsprojekt för åren 2016–2018 och blev beviljade medel för detta från Familjen Kamprads stiftelse. Med hjälp av denna finansiering har ett antal konstprojekt kunnat genomföras på plats i det öländska landskapet.

Konstnärerna och forskarna i samarbetet möts kring fyra teman: Ismantorps borg – möten och försoning, Sandby borg – liv och död, Blå Jungfrun – Myternas ö, och Ölands källor och vatten. Till varje tema har knutits ett eller flera konstnärliga projekt, och metodiskt utforskas Experimentellt Kulturarv i relation till dessa fyra teman. Sammanlagt blir åtta olika konstnärliga gestaltningar resultatet av projektet. Dessa gestaltningar invigs under 2017–2018 och kommer att finnas tillgängliga i appen Tidsmaskinen från och med den 30 juni 2018. I några fall är gestaltningarna synliga i landskapet och på museum även efter projektets slut. I tillägg kommer en forskningspublikation om utvecklingen av Experimentellt Kulturarv som metodisk och teoretisk grund för samarbete mellan konst och arkeologi/kulturarv att utkomma efter projektets slut under 2019.

Inom projektsamarbetet Experimentellt Kulturarv utforskas gränslandet mellan vetenskap och konst. Vad händer när vetenskapen möter den konstnärliga utövningen, när tolkningar möts och bryts mot varandra? Finns det likheter och/eller skillnader i sätten att förstå och tolka en plats? Experimentellt kulturarv beskriver det forskningsfält vi tillsammans utvecklar i nära samverkan mellan forskare och konstnärer. Vi tar fasta på den roll dåtiden spelar för oss här och nu. Spåren av det förflutna omvandlas och får ett kombinerat nytt och gammalt innehåll och uttryck. Utgångspunkten är nuet och hur den tidsanda vi är en del av påverkar vår relation till dåtiden. Kulturarv blir, istället för statiskt och en gång för alla givet, istället dynamiskt och föränderligt, något vi efter hand kan ta ställning till på nya sätt. Målet är att med skissen i fokus arbeta gränsöverskridande, att olika tolkningar och idéer om platser välkomnas och att gränsen mellan då och nu blir mindre skarp.

Min roll i projektet är att bearbeta och sammanfatta helheten av projektet och arbeta vidare med metodutvecklingen av konceptet Experimentellt Kulturarv, så att det genom praktiska erfarenheter kan förfinas och förnyas och leda till fler projektsamarbeten framöver, såväl nationellt som internationellt.